K?daini? „Nev?žio“ nebeišvysime naujame LKL sezone

Septyniolika sezon? Lietuvos krepšinio lygoje praleid?s K?daini? „Nev?žis“ kit? sezon? „Betsafe–LKL“ ?empionate nedalyvaus, skelbia LKL.

K?dainie?iai mini Žolin?s švent?

Krikš?ioniškasis pasaulisj mini Šv?. Mergel?s Marijos ?mimo ? dang? švent?. Ši diena yra valstybin? švent? ne tik Lietuvoje, – Lenkijoje, Ital...

K?daini? muziejininkai vaikš?ios su šalmais?

„Tuoj užvirs K?daini? evangelik? reformat? bažny?ios kunigaikš?i? Radvil? mauzoliejaus restauracijos darbai, bus prad?tas Paberž?s 1863 m. sukil...

Integrali pagalba ? namus – kai nori gyventi savo namuose

Jau tre?ius metus K?daini? bendruomen?s socialinis centras kartu su K?daini? rajono savivaldyb?s administracija vykdo Europos S?jungos strukt?rini? fo...

K?dainiuose VMI gyventojams gr?žino 1,49 mln. GPM permokos

Kauno apskrities valstybin? mokes?i? inspekcija 10,4 t?kst. K?daini? r. savivaldyb?s gyventoj?, kurie laiku bei teisingai užpild? pajam? deklaracijas...

Švent? „D?MESIO – AŠ ESU“

Švent? „D?MESIO – AŠ ESU“, skirta Tarptautinei vaik? gynimo dienai, vyks birželio 1 d. (šeštadien?) 12 val. VYTAUTO PARKE.

Švent?s, skirtos Jadvygos Teofil?s Juškyt?s-Širš?s 150-me?iui, programa

Pedagogei, žymiai tautinio atgimimo veik?jai, gimusiai m?s? krašte, Jadvygai Teofilei Juškytei-Širšei 2019-aisiais – 150! Skelbiame švent?s, k...

K?dainiuose pirm? kart? vyks šalies virv?s traukimo festivalis

Birželio 7 dien? nuo 11.00 val. miesto stadiono atsargin?je futbolo aikšt?je startuos šalies virv?s traukimo festivalis. Jis K?dainiuose – pirm? ...

Jau š? šeštadien? – tradicinis dviratinink? žygis

Art?jant kalendoriniai vasarai visus k?dainie?ius ir sve?ius, m?gstan?ius aktyviai praleisti laik? minant dvira?io pedalus, kvie?iame dalyvauti tradic...

Edukacinis renginys „Per edukacines veiklas pažinkime neregim? pasaul?“

Geguž?s 13 d. Mikalojaus Daukšos viešosios bibliotekos vaik? ir jaunimo skyriuje vyko edukacinis renginys „Per edukacines veiklas pažinkime nere...

Pareig?nai patikrinimui sustabd? moped? „Derbi“

Rugpj??io 18 d. apie 18.05 val. K?daini? r., Š?tos mstl., Ukmerg?s g., pareig?nai patikrinimui sustabd? moped? „Derbi“.

Alkoholis suteik? vyriškiui dr?sos

Rugpj??io 12 d. apie 13.50 val. K?dainiuose, Keleriški? k., Artoj? g., vyras, kuriam nustatytas 1,54 prom. girtumas, smurtavo prieš dar du vyrus (gi...

Pagalbos tarnybos ieškojo vairuotojo iš Kazachstano

Ambasados komendantas praneš?, kad gavo pranešim? iš Kazachstano piliet?s, kad vilkik? baz?je, Žibuokli? gatv?je, vairuotojui iš Kazachstano, gal...

Labai stiprus duj? kvapas ?sp?jo apie nelaim?

Ugniagesiai gavo pranešim?, kad A. Kanapinsko gatv?je esan?iame name jau?iamas labai stiprus duj? kvapas, girdimas švilpimas.

1

Susid?r? trys lengvieji automobiliai ir motociklas

Rugpj??io 7 d. apie 17:20 val. J. Basanavi?iaus gatv?je ?vyko avarija. Eismo ?vykio metu susid?r? trys lengvieji automobiliai ir motociklas: Opel Zaf...

Tegyvuoja folkloras! Susieikime ? Vidurio Lietuv?!

PROGRAMA

Tradicinis folkloro festivalis „? Vidurio Lietuv? susi?j?“ šiemet rugs?jo 7-8 dienomis džiugins k?dainie?ius ir miesto sve?ius. Besidomintys etn...

Maestro Stasio Povilai?io dainos atgims koncerte pritariant Šv. Kristoforo kameriniam orkestrui

Maestro Stasio Povilai?io muzika netyla jau kelis dešimtme?ius.

Ministro V. Sinkevi?iaus žinia K?dainiams: ruden? bus ?kurtas bendradarbyst?s centras „Spie?ius“

Penktadien? K?dainiuose Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacij? ministras Virginijus Sinkevi?ius susitiko su K?daini? rajono savivaldyb?s naujai ...

Lietuvi? kalbos draugijos K?daini? Mikalojaus Daukšos skyriaus veikla bus aktyvi

Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos proga buvo ?kurtas Lietuvi? kalbos draugijos K?daini? Mikalojaus Daukšos skyrius. Žinia, šio žymaus švi...

K?dainie?iai pasiek? šešt?j? pergal? pirmenyb?se

Geguž?s 30 d. LFF I lygos I rato atkeltas 10 turo rungtynes K?daini? “Nev?žis” nam? stadione žaid? su “Vilniaus Vy?iu”. K?dainie?iai pasiek...

Lengvaatle?iai varž?si Utenoje

Geguž?s 23 dien? Utenoje vyko jaunu?i? ir vaik? lengvosios atletikos varžyb? „Aukštaitijos taur? 2019“ III etapas. Gausus b?rys jaun?j? lengvaa...

Metim? dienoje LSD „Žalgiris“ prizams laim?ti triumfavo Armandas Miliauskas

Utenoje vykusiose metim? dienos varžybose Lietuvos sporto draugijos „Žalgiris“ prizams laim?ti Armandas Miliauskas (treneris Vladas Kiaulakis) i...

K?dainie?i? startai tarptautin?se arenose

Šeštadien? ir sekmadien? Kastelone (Ispanija) vyko Europos ?empion? klub? taur?s varžybos. Sporto klubui „Cosma“ atstovaujantis k?dainietis Adr...

"Nev?žio" devynme?iai varž?si tarptautiniame turnyre Alytuje

Geguž?s m?n. 25-26 d. Alytuje vyko tradicinis tarptautinis futbolo turnyras Irmanto Stumbrio atminimo taurei laim?ti. XX kart? rengiamam turnyre daly...