K?daini? „Nev?žio“ nebeišvysime naujame LKL sezone

Septyniolika sezon? Lietuvos krepšinio lygoje praleid?s K?daini? „Nev?žis“ kit? sezon? „Betsafe–LKL“ ?empionate nedalyvaus, skelbia LKL.

K?dainie?iai mini Žolin?s švent?

Krikš?ioniškasis pasaulisj mini Šv?. Mergel?s Marijos ?mimo ? dang? švent?. Ši diena yra valstybin? švent? ne tik Lietuvoje, – Lenkijoje, Ital...

K?daini? muziejininkai vaikš?ios su šalmais?

„Tuoj užvirs K?daini? evangelik? reformat? bažny?ios kunigaikš?i? Radvil? mauzoliejaus restauracijos darbai, bus prad?tas Paberž?s 1863 m. sukil...

Integrali pagalba ? namus – kai nori gyventi savo namuose

Jau tre?ius metus K?daini? bendruomen?s socialinis centras kartu su K?daini? rajono savivaldyb?s administracija vykdo Europos S?jungos strukt?rini? fo...

K?dainiuose VMI gyventojams gr?žino 1,49 mln. GPM permokos

Kauno apskrities valstybin? mokes?i? inspekcija 10,4 t?kst. K?daini? r. savivaldyb?s gyventoj?, kurie laiku bei teisingai užpild? pajam? deklaracijas...

Augintojai atskleidžia, kas lemia trumpavaisi? agurk? populiarum?

Agurkai yra viena m?gstamiausi? daržovi? Lietuvoje, juos lenkia tik pomidorai ir bulv?s. Iki šiol visus metus augintojai si?lydavo ilgavaisius agurk...

Paneig? mit?, kad v?lyvieji pusry?iai – brangus malonumas: 3 gard?s receptai

V?lyvieji pusry?iai (angl. brunch) ? Lietuv? atkeliavo su trenksmu – m?s? šalyje jie tapo tikra sensacija, kuri? rasite populiariausi? kavini? ar r...

Skelbiamas specifini? pavojing? ir nepavojing? atliek? surinkimo grafikas

Bus surenkamos didžiagabarit?s buities pavojingos ir nepavojingos (elektros, elektronin?s ?rangos, ?vairios lempos, akumuliatoriai, buitin? technika,...

1

Susitikime aptarta garaž? situacija K?dainiuose

Miestie?iai iki šiol naudojasi garažais, nes tai neatsiejama nuo žmogaus gyvenimo daugiabutyje ypatum?. Garažuose laikomi ne tik automobiliai, bet...

Sudaryta komisija d?l Vytauto parke atlikt? darb? patikrinimo

K?daini? rajono savivaldyb?s meras Valentinas Tamulis, reaguodamas ? gyventoj? kreipim?si ? mer? ir Tarybos narius d?l Vytauto parke atlikt? darb? pag...

„VW Golf“ susid?r? su motociklu „Harley Davidson“

Rugpj??io 6 d. apie 15.20 val. K?dainiuose, Respublikos g., moters (gim. 1987 m.) vairuojamas automobilis „VW Golf“ susid?r? su motociklu „Harle...

Istorini? sunkvežimi? s?skrydžio nariai lankysis K?dainiuose

Rugpj??io 10 dien? sunkiosios technikos gerb?jus asociacija „Retromobile“ kvie?ia ? pirm? kart? Lietuvoje organizuojam? istorini? sunkvežimi? s?s...

Kai vasara – ilga, bet nenuobodi: protm?šis, pirmosios pagalbos išš?kis ir... vaistažol?s

Vasara – mokini? atostog? metas, tad neretai tikru išš?kiu tampa vaik? užimtumas, o dar labiau – saugumas šiuo vandens ir kit? pramog? pagund?...

Per 100 dien? meras Valentinas Tamulis sprend? daugiau kaip 150-ies gyventoj? problemas

153 gyventojai – tiek per šimt? K?daini? rajono savivaldyb?s mero darbe dien? kreip?si gyventoj? ? rajono vadov? Valentin? Tamul?.

Šilumos kaina sumaž?jo 2,3 proc.

Nuo 2019 m. rugpj??io 1 d. nustatyta AB „Panev?žio energija“ vienanar? centralizuotai tiekiamos šilumos kaina – 5,08 ct/kWh be prid?tin?s vert...

Vykdys kvap? kontrol?

UAB „Darnaus vystymosi institutas“ atlieka amoniako ir sieros vandenilio tyrimus numatytose ir savivaldyb?s parinktose ?moni? teritorijose.

1

Naujoji rajono taryba dirba 100 dien?

Nuo balandžio 17 dienos po iškilming? priesaik? startavusi K?daini? rajono savivaldyb?s taryba ir naujai išrinktas K?daini? rajono meras Valentinas...

1

T?siasi XII šalies seni?nij? žaidyni? „Sportas visiems“ k?dainie?i? startai

Jau finišavo XII šalies seni?nij? žaidyni? „Sportas visiems“ K?daini? rajono seni?nij? stalo teniso, krepšinio 3x3, šachmat? ir str?ly?i? m?t...

Suskai?iuotas 2019 met? valstybini? brandos egzamin? rezultat? derlius

Nacionalinis egzamin? centras jau paskelb? ši? met? pagrindin?s sesijos valstybini? brandos egzamin? – lietuvi? kalbos ir literat?ros, matematikos,...