Konkurso „Kult?ros versm?“ pretendentai

Balandžio 15 d. 16 val. K?daini? kult?ros centre vyks Kult?ros dienos min?jimas, bus apdovanoti  K?daini? rajono savivaldyb?s konkurso „Kult?ros versm?“ nugal?tojai.  Klausysim?s  koncerto „Gražiausios opere?i? arijos“, kuriame dalyvaus Kauno valstybinio muzikinio teatro stygini? orkestras ir solistai – Marija Arutiunova, Martynas Beinaris, Ingrida Kažem?kait?, Raimondas Baranauskas, Andrius Apšega.

Šiais metais 5 nominacijoms buvo pateiktos 57 rekomendacijos, pristatan?ios 49 pretendentus. Prašome susipažinti.

MET? PASIEKIMAS:
• K?daini? J. Paukštelio progimnazijos pradinio ugdymo metodininkas Linas Vil?inskas, – už skaitmenin?s mokymosi priemon?s „Išmanieji robotai“ ugdymo turinio suk?rim?, bendradarbiavim? leidžiant pradini? klasi? vadov?lius, atvir? pamok?, pranešim? bei seminar? organizavim? mokytojams. Si?lo asociacija „K?daini? senamies?io bendruomen?“.

• K?daini? kult?ros centro vaik? popchorai „Perliukai“ ir „Skambantis perliukas“, Noci?n? skyriaus solistai Vytaut? Makutyt?, Kipras Makutis ir vokalinis duetas „Kipras+Urt?“ (vadov? Daiva Makutien?) – už dalyvavim? ir laim?jimus 2018 m. tarptautiniuose ir respublikiniuose konkursuose-festivaliuose. Si?lo K?daini? kult?ros centras ir Diana Zaleckien?.
• Iniciatyva „100 akordeono koncert? Lietuvai“ (autorius ir atlik?jas Povilas Neliupšis) – už  organizuotus 100 koncert?, skirt? Lietuvos šimtme?iui. Lietuvos Respublikos Prezident?  Dalia Grybauskait? už 2018 metais surengtus 100 akordeono muzikos koncert? savo šaliai Povil? Neliupš? apdovanojo Lietuvos valstyb?s v?liava. Si?lo K?daini? rajono savivaldyb?s jaunimo reikal? taryba.

• K?daini? kult?ros centro vyresni?j? liaudišk? šoki? grup? „Volung?“ ir pagyvenusi?j? liaudišk? šoki? grup? „Lankesa“ (vadov? Virginija ?ereškien?-Bevirš?) – už puikius pasiekimus respublikiniuose ir tarptautiniuose šoki? festivaliuose bei konkursuose. Si?lo Genovait? Gustyt?.

• Pagyvenusi?j? žmoni? šoki? kolektyvas „Vermena“ (vadov? Dainora Venslovien?) – už puik? pasirodym? ir I vietos laim?jim? festivalyje, skirtame Lietuvos šimtme?iui pamin?ti, Kroatijoje. Si?lo Truskavos kult?ros centras.

• Kraki? kult?ros centro jaunimo šiuolaikinio šokio kolektyvas „Step by step“ (vadov? Rita Rudokait?-Stanišauskien?) – už dalyvavim? Lietuvos šimtme?io dain? švent?s „Vardan tos…“ pu?iam?j? instrument? koncerte „Vario audra“. Si?lo Kraki? kult?ros centras.

MET? ?VYKIS:
 Akademijos kult?ros centro renginys „Pad?kos vakaras“ (organizatorius Akademijos kult?ros centras) – už pirm? kart? organizuot? pad?kos rengin? Dotnuvos seni?nijos gyventojams bei kult?ros r?m?jams. Si?lo asociacija „Vainotiški? bendruomen?“ ir K?daini? rajono vietos veiklos grup?.

• II respublikinis vaik? ir jaunimo muzikos festivalis „Skambantys perliukai“ (organizatorius K?daini? kult?ros centras) – už organizuot? festival?, kuriame dalyvavo  apie 600 vaik? iš visos Lietuvos. Festivalis buvo skirtas Lietuvos šimtme?iui pamin?ti. Si?lo Diana Zaleckien?

• Tarptautinis kamerini? chor? festivalis „Ave Musica“ (organizatorius K?daini? kult?ros centras, meno vadovas Algirdas Viesulas) – už pirm? kart? organizuot? tarptautin? kamerini? chor? festival? „Ave Musica“, kuriame dalyvavo chorai iš Baltarusijos, Bulgarijos, Pranc?zijos bei Lietuvos. Si?lo Genovait? Gustyt? ir K?daini? kult?ros centras.

• Tradicijas ir dabart? jungiantis kult?ros festivalis „Pap/Art/is“  (organizatorius K?daini? kult?ros centras) – už pirm? kart? organizuot? festival? „Pap’art’is“, kurio metu k?dainie?iai klaus?si penkiolikos kolektyv? atliekamos liaudies muzikos. Si?lo Genovait? Gustyt?, K?daini? miesto vietos veiklos grup? ir K?daini? kult?ros centras.

• Pernaravos miestelio švent? „Pernaravai 670!“ (organizatoriai Josvaini? kult?ros centro Pernaravos skyrius ir Pernaravos seni?nija) – už rengin?, skatinant? gyventoj? bendruomeniškum? bei kult?rin? aktyvum?. Švent?s metu vyko ?vairios veiklos: sportin?s žaidyn?s, šventinis koncertas, kiemeliuose buvo pristatyta ?ki? ir bendruomenini? organizacij? produkcija, fotografij? paroda. Si?lo Josvaini? kult?ros centras ir Josvaini? gimnazijos Pernaravos skyriaus bendruomen?.
• Multimedijin? ekspozicija „XVII a. K?dainiai – privatus protestantiškas kunigaikš?i? Radvil? miestas“ (iniciatorius K?daini? krašto muziejus) – už parengt? pažintin? ekspozicij?, leidžian?i? iliustratyviai ir efektyviai perteikti XVII a. miest? valdžiusi? kunigaikš?i? Radvil? nuopelnus K?daini? miestui. Si?lo K?daini? krašto muziejus.

• „?eslovo Milošo festivalis – 2018“ (organizatorius K?daini? krašto muziejus) – už ?eslovo Milošo vardo ir k?rybos populiarinim? rengiant tarptautin? kult?rin? festival?. Tre?i? kart? surengtas festivalis tapo tradiciniu tarptautiniu intelektualios ir nekomercin?s kult?ros renginiu, kur? aplank? apie 700 žmoni?. Si?lo K?daini? krašto muziejus.

• Liaudiškos dainos ir šokio ansamblio „Vermena“ 30 m. k?rybin?s veiklos sukaktis (organizatorius Truskavos kult?ros centras) – už organizuot? liaudiškos muzikos koncert? Truskavos bendruomenei, pažymint dainos ir šokio ansamblio „Vermena“ 30 m. k?rybin?s veiklos sukakt?. Si?lo Truskavos kult?ros centras.

• Dainuojamosios poezijos festivalis „Ant Nev?žio kranto 2018“ (organizatorius K?daini? rajono savivaldyb?s Mikalojaus Daukšos viešoji biblioteka)– už dainuojamosios poezijos festival?, kurio metu vyko tapybos pleneras, koncertai, naktiniai poezijos skaitymai. Dalyvavo poetai iš ?vairi? Lietuvos miest?,  profesional?s ir pradedantieji dainuojamosios poezijos atlik?jai. Si?lo K?daini? rajono savivaldyb?s Mikalojaus Daukšos viešoji biblioteka.

• Vaik? ir jaunimo skyriaus veikla naujoje Mikalojaus Daukšos viešosios bibliotekos erdv?je – už nauj? bibliotekos erdvi? Didžiosios Rinkos aikšt?je atidarym?, daugiafunkci? erdvi?, skaitmenini? priemoni? pritaikym? nauj? veikl? ?gyvendinimui.  Si?lo K?daini? rajono savivaldyb?s Mikalojaus Daukšos viešoji biblioteka.

• Europos žyd? kult?ros diena Krak?se (organizatorius Kraki? kult?ros centras) – už surengt? Europos žyd? kult?ros dien?, kurios metu vyko koncertas, parodytas spektaklis holokausto tema, pristatytas naujas leidinys „Kraki? miestelio žyd? bendruomen?“, paroda „Kraki? miestelis tarpukariu“, žyd? kulinarinis paveldas. Si?lo Kraki? kult?ros centras.

 Muzikin?s jaunimo grup?s „Kepti zefyrai“ susik?rimas – už iniciatyvi? šeši? gabi? muzikai jaunuoli? susib?rim? ? muzikin? kolektyv?. Per nepiln? pusmet? grup? suk?r?  valandos ilgumo  šiuolaikin?s, ?domios ir patrauklios muzikos repertuar?. Si?lo Kraki? kult?ros centras.

• Akcija „K?dainiams reikia vargon?“ (id?jos autorius Robertas Lamsodis, organizatoriai K?daini? krašto muziejus ir K?daini? muzikos mokykla) – už organizuot? iniciatyv? „K?dainiams reikia vargon?“, kuri suvienijo vis? K?daini? bendruomen? bendram tikslui – padovanoti miestui vargonus. Si?lo asociacija „K?daini? bendruomen?“.

MET? KULT?ROS DARBUOTOJAS:
• Žydron? Smulskien?, Akademijos kult?ros centro direktor? – už aktyv? Dotnuvos seni?nijos kult?rinio gyvenimo organizavim?. 2018 m. Akademijos miestelyje ?vyko daug nauj? veikl?, organizuoti aukš?iausio lygio renginiai. Si?lo asociacija „Vainotiški? bendruomen?“ ir Jolanta Dalia Abarien?.

• Liudmila Šimkien?, K?daini? rajono savivaldyb?s Mikalojaus Daukšos viešosios bibliotekos Ažyt?n?  filialo bibliotekinink? – už nuošird? ir atsaking? bei k?rybišk? darb? su Ažyt?n? kaimo bendruomene ir vaikais.  Ji ne tik dirba bibliotekoje, bet ir organizuoja renginius Ažyt?nuose. Si?lo K?daini? rajono vietos veiklos grup?.

• Žydr? Vancevi?ien?, K?daini? Šviesiosios gimnazijos ir K?daini? „Ryto“ progimnazijos muzikos mokytoja, metodinink? – už išskirtin? darb? su vaikais ir jaunimu, vaik? paruošim? olimpiadoms bei konkursams. Žydr?s Vancevi?ien?s vadovaujamas K?daini? „Ryto“ progimnazijos jauni? choras dalyvavo Lietuvos šimtme?io dain? švent?s „Vardan tos...“ dain? dienos „Vienyb? težydi“ koncerte, Šviesiosios gimnazijos duetas tapo Lietuvos vaik? ir moksleivi? televizijos konkurso „Dain? dainel?“ laureatais. Si?lo asociacija „K?daini? senamies?io bendruomen?“.

• Inga Mikusievi?ien?, Josvaini? kult?ros centro rengini? organizator? – už k?rybos b?relio „Vakarin? men? studija“ veikl?, galimyb? josvainiškiams atskleisti savo k?rybinius sugeb?jimus. Si?lo Kamp? bendruomen?s centras.

• Daiva Makutien?, K?daini? kult?ros centro meno kolektyv? vadov?, Noci?n? skyriaus vadov?, Š?tos gimnazijos muzikos mokytoja – už respublikinio vaik? ir jaunimo muzikos festivalio „Skambantys perliukai“ organizavim? K?dainiuose, kult?ros rengini?, edukacini? užsi?mim? vaikams ir suaugusiems, vasaros stovyklos organizavim? Noci?n? bendruomenei. Si?lo K?daini? rajono savivaldyb?s administracijos Pel?dnagi? seni?nija ir Diana Zaleckien?.

• J?rat? Mitkuvien?, K?daini? rajono savivaldyb?s Mikalojaus Daukšos viešosios bibliotekos Plinkaigalio filialo ir Meironiški? paslaug? punkto bibliotekinink? – už Plinkaigalio ir Meironiški? kaim? daugelio kult?rini? rengini?, edukacini? veikl? organizavim?. Si?lo K?daini? rajono savivaldyb?s jaunimo reikal? taryba.

• Snieguol? Pociuvien?, K?daini? rajono savivaldyb?s Mikalojaus Daukšos viešosios bibliotekos Pel?dnagi? filialo bibliotekinink? – už organizuotus konkursus, vykdytus edukacinius užsi?mimus, popietes, viktorinas, piešini? parodas. Ji siekia, kad biblioteka b?t? ne tik knyg? išdavimo vieta, bet ir gyventoj? kult?rinio lavinimo vieta. Si?lo Pel?dnagi? bendruomen?s centras.

• Irina Mažeikien?, asociacijos „Angiri? bendruomen?“ pirminink? – už gražios ir prasmingos „T?višk?s švent?s“ Angiri? kaime tradicijos t?sim? ir nauj? iniciatyv? ?gyvendinim?, savojo krašto tradicij? puosel?jim?. Si?lo Josvaini? kult?ros centras.

• Birut? Šink?nien?, Tradicini? amat? centro Arnet? name amatinink?, sertifikuot? tautinio paveldo tradicini? amat? meistr? – už edukacini? užsi?mim? moksleiviams ir suaugusiems organizavim?, neformaliojo vaik? švietimo programos vykdym?, vyteli? pynimo ir margu?i? marginimo amat? puosel?jim?. 2018 m. jai suteiktas tradicini? amat? pynimo iš vyteli? ir margu?i? marginimo meistro vardas. Si?lo K?daini? krašto muziejus.

• Vladas Ivaškevi?ius, K?daini? kult?ros centro garso ir šviesos operatorius – už ?garsintus apie 300 rengini? patalpose ir lauko erdv?se – festivalius, masines šventes, kitus renginius, daugeliui j? sukurtus ir išpildytus meninio apšvietimo scenarijus. Si?lo K?daini? kult?ros centras

• Dainora Venslovien?, Truskavos kult?ros centro pagyvenusi? žmoni? liaudišk? šoki? grup?s „Vermena“ vadov? – už kolektyvo parengim? dalyvavimui Lietuvos šimtme?io dain? švent?s „Vardan tos...“ šoki? dienos „Saul?s rato ritimai“ koncerte, dalyvavim? ?vairiuose renginiuose bei festivaliuose Lietuvoje ir užsienio šalyse. Si?lo Truskavos kult?ros centras.

• Irena Milerien?, K?daini? rajono savivaldyb?s Mikalojaus Daukšos viešosios bibliotekos Pajieslio filialo bibliotekinink? – už nuosekl? ir ?vairiapusišk? bendruomen?s telkim? aktyviai veiklai, edukacini? program? vykdym?. Si?lo K?daini? rajono savivaldyb?s Mikalojaus Daukšos viešoji biblioteka .

• Kristina Masili?nien?, K?daini? rajono savivaldyb?s Mikalojaus Daukšos viešosios bibliotekos ?žuolai?i? paslaug? punkto bibliotekinink? – už organizuotus 58 renginius, popietes, edukacinius užsi?mimus, viktorinas, skirtas skaitymui bei laisvalaikio praleidimui. Si?lo K?daini? rajono savivaldyb?s Mikalojaus Daukšos viešoji biblioteka.

• Asta Fedaravi?i?t?-Jasi?n?, Vš? Janinos Monkut?s-Marks muziejaus-galerijos kurator? – už muziejuje organizuotas 6 parodas, 4 kult?rinius edukacinius renginius. Organizavo garsias tarptautines parodas iš Azijos, Europos, JAV, dalyvavo parodose ?ekijoje, Baltarusijoje, Lenkijoje ir Japonijoje. Si?lo K?daini? miesto vietos veiklos grup?.

MET? TRADICIJ? PUOSEL?TOJAS:
 Muzikinis klubas „Auštarietis“, vadov? Aušra Giedrien? – už etnin?s kult?ros, tradicij? ir papro?i? puosel?jim? K?daini? rajone. 2018 m. klubas sureng? 35 koncertus rajone ir Lietuvoje, dalyvavo K?daini? rajono dain? ir šoki? švent?je, Lietuvos šimtme?io dain? švent?s „Vardan tos...“ dain? dienos „Vienyb? težydi“ ir folkloro dienos „Didži? žmoni? žem?“ koncertuose. Si?lo K?daini? rajono savivaldyb?s jaunimo reikal? taryba.

• Nijol? Dilkien?, K?daini? kult?ros centro Surviliškio skyriaus vadov? – už tradicin? Velykin? laistym? Užup?s kaime bei tradicin?, jau 16-?j?, regionin? folkloro, liaudiškos muzikos ir amat? švent? „Po vasaros dangum“ ant Bakaini? piliakalnio. Si?lo Genovait? Gustyt?.

• Vytautas Grei?ius, Josvaini? kult?ros centro moter? vokalinio ansamblio „Sonata“ vadovas – už profesional? ansamblio parengim? dalyvavimui Lietuvos šimtme?io dain? švent?s „Vardan tos...“ vokalini? ansambli? koncerte „D?l žalio ?žuolyno“. Si?lo Josvaini? kult?ros centras.

• Loreta Steponavi?ien?, Tradicini? amat? centro Arnet? name amatinink?, sertifikuot? tautinio paveldo tradicini? amat? meistr? – už vykdyt? pilietin? akcij? ,,100 metr? vytin?s juostos audimas“, kurios metu K?daini? bendruomen?, miesto sve?iai nuaud? 101 metr? juostos. J? aud? 448 ?vairaus amžiaus žmon?s. 2018 m. suteiktas tradicini? amat? vytini? ir pintini? juost? meistro vardas. Si?lo K?daini? krašto muziejus.

• Genovait? Gustyt? – už režisuot? K?daini? rajono dain? ir šoki? švent? „Kokia nuostabi, Lietuva, esi!“. Si?lo K?daini? kult?ros centras.

• Rimant? Šilkaitien? – už sutvarkyt? ir inventorizuot? kraštotyros ir etnografijos muziejaus medžiag? Truskavos bendruomen?s centro Sekly?ioje, surinkt? medžiag? apie Truskavos parapijos bažny?i? ir Lietuvos valstyb?s atk?rimo dienos proga surengt? parod?. Si?lo Truskavos kult?ros centras.

• Ona Auškalnien?, Akademijos kult?ros centro folkloro ansamblio „Sekly?ia“ vadov? – už etnin?s kult?ros puosel?jim?, folkloro ansamblio „Sekly?ia“ dalyvavim? Lietuvos šimtme?io dain? švent?s „Vardan tos...“ folkloro dienos „Didži? žmoni? žem?“ koncerte, tarptautiniame folkloro festivalyje „Skamba skamba kankliai“, muzikuojan?i? šeim? konkurse „Gaid? pyn?“. Si?lo Akademijos kult?ros centras.

• Virginija Vilkiuvien?, K?daini? rajono savivaldyb?s Mikalojaus Daukšos viešosios bibliotekos Mieg?n? filialo bibliotekinink? – už aktyv? rengini? organizavim? bibliotekoje, edukacines skaitymo skatinimo program? vaikams ir suaugusiems, diktanto rašymo, skaitymui bei rašymui skirt? akcij? organizavim?. 2018 m. iš viso organizavo 61 rengin?. Si?lo K?daini? rajono savivaldyb?s Mikalojaus Daukšos viešoji biblioteka.

• Algirdas Ku?iauskas, K?daini? kult?ros centro Lab?navos skyriaus liaudiškos muzikos kapelos „Barup?“, moter? vokalinio ansamblio „Vaivorykšt?“ ir K?daini? kult?ros centro tremtini? ir politini? kalini? choro „Diemedis“ vadovas – už aktyv? m?g?j? meno puosel?jim?. Su kolektyvais surengtus 25 koncertus Lietuvoje ir už jos rib?. Si?lo K?daini? rajono savivaldyb?s administracijos Pel?dnagi? seni?nija.

• Henrikas Docius, K?daini? kult?ros centro Kalnaberž?s skyriaus liaudiškos muzikos kapelos „Siru?iukai“ vadovas – už m?g?j? meno puosel?jim? ir vadovavim? liaudiškos muzikos kapelai „Siru?iukai“. Si?lo Daiva Staškuvien?

UŽ VISO GYVENIMO NUOPELNUS:
• Antanas Mikalauskas, K?daini? krašto kult?ros premijos laureatas, K?daini? kult?ros centro liaudiškos muzikos kapelos „Vilainiai“ ?k?r?jas ir vadovas – už aktyv? ir ilgamet? dalyvavim? kult?riniame gyvenime, už respublikin?s liaudiškos muzikos kapel? švent?s „?iulba lakšting?l?“ rengim? (nuo 2000 m.) ir už sukurtus k?rinius, kurie praturtino daugelio Lietuvos liaudišk? muzikos kapel? ir ansambli? repertuar?. Si?lo Genovait? Gustyt?.

• Regina Galvanauskien?, ilgamet? 1863 m. sukilimo muziejaus Paberž?je vadov?, knygos „Siel? gydytojas. Prisimenant Paberž?s k?r?j? T?v? Stanislov?“ autor? – už kunigo Antano Mackevi?iaus ir kapucin? vienuolio, kunigo T?vo Stanislovo tradicij? ir dvasios saugojim? beveik 30 m. Paberž?je. Si?lo K?daini? kult?ros centras.

• Jonas Zenonas Bernadišius, K?daini? krašto kult?ros premijos laureatas, K?daini? kult?ros centro sakralin?s muzikos ansamblio „Giesm?“ ?k?r?jas – už aktyv? ir ilgalaik? dalyvavim? K?daini? krašto kult?riniame gyvenime. Virš 50 m. dirbo muzikos mokytoju, vadovavo m?g?j? meno kolektyvams, o nuo 1992 m. sub?r? sakralin?s muzikos ansambl? „Giesm?“. Jam vadovavo 25 m. Si?lo K?daini? kult?ros centras.

• Rita Mockien?, Š?tos kult?ros centro Pagiri? skyriaus šoki? kolektyv? „Duja“, „Jakštukai“ vadov? – už vadovaujam? kolektyv? ?vertinimus rajoniniuose ir respublikiniuose konkursuose, festivaliuose, aktyv? Pagiri? krašto istorijos ir etnin?s kult?ros puosel?jim?, iniciatyv? pastatyti stogastulp? žymiausioms Pagiri? parapijos datoms ?amžinti, medžiagos, skirtos ekspozicijos „Pagiri? atspindžiai“ varpin?je suk?rim?, už ekskursij?, skirt? Pagiri? krašto istorijos garsinimui, organizavim?. Si?lo Pagiri? bendruomen?s centras.

• Rytas Tamašauskas, K?daini? rajono savivaldyb?s administracijos Švietimo ir kult?ros skyriaus vyriausias specialistas, kraštotyrininkas, vietovardži? tyrin?tojas – už kraštotyrin? veikl?, etnin?s kult?ros ir tautosakos puosel?jim? Dotnuvos krašte. Apie žymias Dotnuvos krašto asmenybes, vietoves, gyvenimo b?d? parengti pranešimai skaitomi konferencijose, susitikimuose, kai kas publikuojama, sukaupta kraštotyrin? informacija ir sklaida per etnin?s kult?ros, valstybini? šven?i? ir atmintin? dat? renginius suteikia galimyb? gyventojams pla?iau pažinti gimtojo krašto kult?r?. Si?lo Akademijos kult?ros centras.

• Violeta Kažukauskien?-Urbonavi?ien?, K?daini? kult?ros centro Kalnaberž?s skyriaus folkloro ansamblio „Radasta“ ilgamet? vadov? – už Kalnaberž?s krašto tradicij? puosel?jim?, ilgamet? vadovavim? kolektyvui. Kolektyvo repertuare – aplinkiniuose kaimuose užrašytos dainos, didelis d?mesys skiriamas patriotin?ms, partizan? dainoms. Si?lo K?daini? rajono savivaldyb?s administracijos Surviliškio seni?nija.

K?daini? rajono savivaldyb?s informacija

Griežtai draudžiama Kėdainietis.lt paskelbtą informaciją naudoti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse be raštiško ar žodinio redakcijos sutikimo, o jei sutikimas buvo gautas, būtina nurodyti Kėdainietis.lt kaip šaltinį ir naudoti aktyvią Kėdainietis.lt nuorodą.

Prie kiekvieno Jūsų komentaro bus rodomas IP 3.92.91.54.

Rašyti

Portalo Kėdainietis.lt redakcija neatsako už komentarus ir jų neredaguoja, tačiau pasilieka teisę pašalinti tuos skaitytojų komentarus, kurie yra nekultūringi, pažeidžia įstatymus ar reklamuoja. Informuokite redaktorius apie netinkamus komentarus Kedainiai@internetozinios.lt. Už komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn.

Taip pat skaitykite

Švent? „D?MESIO – AŠ ESU“

Švent? „D?MESIO – AŠ ESU“, skirta Tarptautinei vaik? gynimo dienai, vyks birželio 1 d. (šeštadien?) 12 val. VYTAUTO PARKE.

Švent?s, skirtos Jadvygos Teofil?s Juškyt?s-Širš?s 150-me?iui, programa

Pedagogei, žymiai tautinio atgimimo veik?jai, gimusiai m?s? krašte, Jadvygai Teofilei Juškytei-Širšei 2019-aisiais – 150! Skelbiame švent?s, k...