Švent? „D?MESIO – AŠ ESU“

Švent? „D?MESIO – AŠ ESU“, skirta Tarptautinei vaik? gynimo dienai, vyks birželio 1 d. (šeštadien?) 12 val. VYTAUTO PARKE.

Švent?s, skirtos Jadvygos Teofil?s Juškyt?s-Širš?s 150-me?iui, programa

Pedagogei, žymiai tautinio atgimimo veik?jai, gimusiai m?s? krašte, Jadvygai Teofilei Juškytei-Širšei 2019-aisiais – 150! Skelbiame švent?s, k...

K?dainiuose pirm? kart? vyks šalies virv?s traukimo festivalis

Birželio 7 dien? nuo 11.00 val. miesto stadiono atsargin?je futbolo aikšt?je startuos šalies virv?s traukimo festivalis. Jis K?dainiuose – pirm? ...

Jau š? šeštadien? – tradicinis dviratinink? žygis

Art?jant kalendoriniai vasarai visus k?dainie?ius ir sve?ius, m?gstan?ius aktyviai praleisti laik? minant dvira?io pedalus, kvie?iame dalyvauti tradic...

1

Edukacinis renginys „Per edukacines veiklas pažinkime neregim? pasaul?“

Geguž?s 13 d. Mikalojaus Daukšos viešosios bibliotekos vaik? ir jaunimo skyriuje vyko edukacinis renginys „Per edukacines veiklas pažinkime nere...

Tarptautin?s muziej? dienos ir Europos muziej? nakties renginiai K?dainiuose

Pristatome Tarptautin?s muziej? dienos ir Europos muziej? nakties renginius K?daini? krašto muziejuje ir jo padaliniuose.

Daugiakult?riame centre veikia konkurso „Sidabro vainik?lis“ finalin? paroda

K?dainie?ius bei miesto sve?ius kvie?iame apsilankyti pirm? kart? K?dainiuose, Daugiakult?riame centre, atidarytoje ir iki geguž?s 31 d. veiksian?ioj...

Kvie?ia ? I respublikin? liaudišk? šoki? festival?

Geguž?s 25 d. Didžiosios Rinkos aikšt?je organizuojamas I respublikinis liaudišk? šoki? festivalis „Sukasi trys kartos“. Nuo 14.30 val. festi...

Už gimt? kalb? ir knyg? – K?daini? krašto žmon?s

Geguž?s 7-?j? yra minima Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena. Ši? dien? verta prisiminti m?s? kalbos ir knygos keli?. Priminti tokias pavardes:...

Art?jant Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai: kvietimas ? rengin?

K?daini? r. sav. M. Daukšos viešosios bibliotekos Vaik? ir jaunimo skyriuje 14?15.30 val. vyks viešas renginys, skirtas Spaudos atgavimo, kalbos ir...

"Atviras miestas" K?dainiuose

Dalinam?s foto akimirkomis iš K?dainiuose vykusio renginio "Atviras miestas".

1

Nauji renginiai Daugiakult?riame centre

Geguž?s 8?31 d. vyks Lietuvos moksleivi? liaudies dail?s konkurso „Sidabro vainik?lis“ finalin? paroda. Geguž?s 31 d. 14 val. parodos uždarymas...

Atviras miestas kvie?ia pokalbiui

?sivaizduokime Anderseno pasakos karali?, žygiuojant? gatve su savo naujais drabužiais. Visi j? giria, žavisi, kol nenuskamba berniuko juokas, kad ...

Balandžio 27-oji – medicinos darbuotoj? diena

Balandžio 27-oji – medicinos darbuotoj? diena. K?daini? rajono savivaldyb?s MET? MEDICINOS DARBUOTOJO apdovanojimas.

Š? šeštadien? ? „K?daini? išš?kis“ !

Š? šeštadien?, balandžio 27 d., nuo 11 iki 16 val. K?daini? Didžiosios Rinkos aikšt?je vyks „K?daini? išš?kis“ – renginys, skirtas vaini...

Tradicijas ir dabart? jungiantis festivalis „PapArtIs“

Birželio 21–23 dienomis k?dainie?ius ir miesto sve?ius Didžiosios Rinkos aikšt?je džiugins II-asis tradicijas ir dabart? jungiantis festivalis ...

K?daini? rajono savivaldyb?s konkurso „Kult?ros versm?“ apdovanojimai

Balandžio 15 d. K?daini? kult?ros centre buvo šven?iama Kult?ros diena. K?daini? krašto bendruomen? klaus?si koncerto „Gražiausios opere?i? arij...

Vyko profesinio meistriškumo konkursas „Geriausias padav?jas 2019“

Balandžio 11 d. K?daini? profesinio rengimo centre vyko padav?jo ir barmeno specialyb?s mokini? mokyklinis profesinio meistriškumo konkursas „Ger...

Konkurso „Kult?ros versm?“ pretendentai

Balandžio 15 d. 16 val. K?daini? kult?ros centre vyks Kult?ros dienos min?jimas, bus apdovanoti K?daini? rajono savivaldyb?s konkurso „Kult?ros ve...