Tegyvuoja folkloras! Susieikime ? Vidurio Lietuv?!

PROGRAMA

Tradicinis folkloro festivalis „? Vidurio Lietuv? susi?j?“ šiemet rugs?jo 7-8 dienomis džiugins k?dainie?ius ir miesto sve?ius. Besidomintys etn...

Maestro Stasio Povilai?io dainos atgims koncerte pritariant Šv. Kristoforo kameriniam orkestrui

Maestro Stasio Povilai?io muzika netyla jau kelis dešimtme?ius.

Liepos 6 d. šventiniai renginiai

Tiesime ilgiausi? Lietuvos trispalv?.

Ministro V. Sinkevi?iaus žinia K?dainiams: ruden? bus ?kurtas bendradarbyst?s centras „Spie?ius“

Penktadien? K?dainiuose Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacij? ministras Virginijus Sinkevi?ius susitiko su K?daini? rajono savivaldyb?s naujai ...

Lietuvi? kalbos draugijos K?daini? Mikalojaus Daukšos skyriaus veikla bus aktyvi

Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos proga buvo ?kurtas Lietuvi? kalbos draugijos K?daini? Mikalojaus Daukšos skyrius. Žinia, šio žymaus švi...

Kult?ros ministras M. Kvietkauskas: Lietuvos muziej? kelias atveria naujus akira?ius

Kult?ros ministras Mindaugas Kvietkauskas dalyvavo Lietuvos muziej? kelio programos „T?vyn?s ieškojimas“ atidaryme ?eslovo Milošo kult?ros centr...

Pedagog?, tautinio atgimimo veik?ja Jadvyga Teofil? Juškyt?-Širš?

Birželio 1 d. Pernaravoje bus surengta Jadvygos Juškyt?s 150-osioms gimimo metin?ms skirta švent?. Ta proga pateikiame trump? straipsnel? apie j?. ...

Aštuntasis Met? medicinos darbuotojas – Alfredas Hofmanas

Balandžio 26 dien? jau aštunt? kart? ?teiktas K?daini? rajono savivaldyb?s Met? medicinos darbuotojo apdovanojimas. J? peln? Vš? K?daini? ligonin?s...

Šiandien startuoja Europos Jaunimo savait? 2019

Balandžio 25 d., prasid?jo Europos jaunimo savait? Lietuvoje, kuri t?sis iki geguž?s 2 d. 2019 met? Europos jaunimo savait?s tema – „Demokratija...

Minimos 429-osios Magdeburgo teisi? K?dainiams suteikimo metin?s

K?daini? savininko Jono Kiškos prašymu 1590 m. balandžio 15 d. Lietuvos didysis kunigaikštis Zigmantas III Vaza K?dainiams suteik? Magdeburgo teis...

Karolina Pralgauskyt? – nominacijos „Met? pilietiškumas“ nugal?toja

Balandžio 11 d. ketvirt? kart? Kauno technologijos universiteto „Santakos“ sl?nyje vyko renginys „Lietuvos mokykl? apdovanojimai“, kuri? metu...

„Gražiausias mano kadras, kur? nor??iau ?r?minti“

Šiais mokslo metais K?daini? profesinio rengimo centras organizavo tarptautini? projekt? mobilumo vizit? dalyvi? nuotrauk? konkurs? „Gražiausias m...

K?daini? rajono mokini? taryba vykd? pilietiškum? skatinant? projekt? „Lietuva mano širdyje“!

K?daini? rajono mokini? taryba yra organizacija, atstovaujanti K?daini? miesto ir rajono moksleivi? interesus. Joje savanoriaujantys jaunuoliai nuoši...

2

Darbo partijos s?rašas Nr. 12 – geriausias pasirinkimas K?dainiams!

Kas ir kaip imsis spr?sti rajono problemas, kurti k?dainie?i? gerov?, ar b?sime atviri naujoms id?joms? Visa tai spr?sis jau kovo 3-i?j? savivaldos ri...

3

Dangiras Ka?inskas: "Priimant sprendimus svarbiausia – ?siklausyti"

Brang?s k?dainie?iai, esu Darbo partijos kandidatas ? K?daini? rajono savivaldyb?s merus. Man, kaip tikram k?dainie?iui, gimusiam, augusiam ir vis? gy...

Indr? Fiodorova: "Degu ryžtu K?dainiuose siekti dar didesni? poky?i?"

Gimiau, augau ir drauge su vyru Viktoru bei dviem m?s? atžalomis – šešeri? Adomu ir dvej? Luku –gyvename gimtuosiuose K?dainiuose. Buvau aktyvi...

Gytis Šmigelskis: Vietos valdžia turi atsigr?žti ? rajono žmones, kol neišvyko paskutinis gyventojas

Gimiau K?dainiuose, augau Vilainiuose, šiuo metu gyvenu Noci?nuose. Tytuv?n? žem?s ?kio mokykloje ?gijau biuro vadybininko specialyb?. 2016 metais t...