Naujoji rajono taryba dirba 100 dien?

Nuo balandžio 17 dienos po iškilming? priesaik? startavusi K?daini? rajono savivaldyb?s taryba ir naujai išrinktas K?daini? rajono meras Valentinas Tamulis dirba jau 100 dien?. Priimta, kad tiek laiko valdžios nekritikuoja nei spauda, nei žmon?s, o duoda laiko jai prad?ti darbus, pasiruošti  poky?iams, kuriuos planavo ?gyvendinti kartu su suformuota valdan?i?ja dauguma.

Per pirmuosius tarybos pos?džius buvo suformuota valdan?ioji dauguma, sudarytos komisijos ir komitetai, keit?si darbo grupi? sud?tis ir patvirtinta savivaldyb?s vadov? komanda. Komandos privalumai: patirtis ir kvalifikacija. Visi, kartu su meru darb? prad?j? Savivaldyb?s vadovai, yra savo  sri?i? specialistai profesionalai.

Vadovai renkami atsakingai

Ir tarybos, ir dirban?ios komandos valdan?iojoje daugumoje išskirtinum? lemia sri?i? ?vairov? ir žini? bagažas. Joje yra labai patyrusi? politik?, gerai suprantan?i? ir  išmanan?i? vis? krašto ir valstyb?s valdym?, žmoni?, turin?i? vadovavimo patirties: meras Valentinas Tamulis, frakcij? pirminink?s Nijol? Naujokien? ir Adel? Štelmokien?, Irena Staliorien?, Romualdas Gaili?nas, Algimantas Kižauskas, ir administravimo bei vadybos profesional?, išmanan?i? ir versl?, ir savivald?: Danut? Mykolaitien?,  Ar?nas Kacevi?ius, Gintautas Muznikas, Alvydas Ardavi?ius. Taip pat bes?lygišk? žmoni? pasitik?jim? turin?i? žmoni?, kaip Alfredas Hofmanas, K?stutis Valionis. Su jais lygiuojasi užsideg? entuziazmu naujokai: Aušra Nesterovien?, Gitana Kaupien?, Karolina Štelmokait?, Aušrel? Kaminskien?, Tomas Bi?i?nas ir Paulius Aukštikalnis. Visi jie iml?s, darbšt?s ir norintys siekti rezultato bei vertybiniu pagrindu priimti sprendimus. „Esu d?kingas visiems, kurie dirba kartu. Jie at?jo iš verslo, iš kit? solidži? darb? su patirtimi ir su dideliu užsidegimu. Kasdien tai matau. Visi jie nori dirbti savo krašte ir savo krašto žmon?ms, jie turi žini? ir geb?jim?, kaip K?dainius padaryti patogesnius ir gražesnius gyventi“, ? suburtai komandai pagyrim? negaili rajono meras Valentinas Tamulis.

Dirba žmon?ms

Pagrindinis valdan?iosios daugumos tikslas yra  rajono žmoni?  gerov?, kad b?t? matomas ir pasteb?tas kiekvienas žmogus su jo asmeniniu r?pes?iu ar skriauda  arba žmoni? grup?s, visos bendruomen?s keliama problema ar skauduliu. Rajono meras Valentinas Tamulis nuolat pabr?žia, kad per ilgai rajone nebuvo girdimas žmogus ir jo konkre?ios b?dos, tod?l labai atsakingai imasi jas spr?sti kasdien ne tik per gyventoj? pri?mimo dienas. Pagrindiniai darbo principai šioje kadencijoje taip pat aišk?s: atvirumas, teisingumas ir nauda žmogui. Sprendimai vertinami ir priimami vadovaujantis šiais kriterijais. Daug d?mesio skiriama bendravimui ir bendradarbiavimui.

Prioritetas šiuolaikiškos paslaugos verslui

Greitai pavyko sutarti su Ekonomikas ir inovacij? ministru d?l netradicinio tipo verslo vystymo erdv?s „Spie?iaus“ k?rimo K?dainiuose. Jau vyksta darbuotoj? atranka ir ?sik?rimo darbai, paskirtos patalpos K?daini? Mikalojaus Daukšos viešojoje bibliotekoje. Dar geras m?nuo ir darbas prasid?s. „Spie?iuje“ bus teikiama reali pagalba smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams, konsultacijos, mokymai, inicijuojamos verslo skatinimo ir pl?tros iniciatyvos. Šis bendradarbyst?s centras ?silies ir puikiai papildys jau veikian?i? konsultavimo ir pagalbos paslaug? verslui strukt?r?.

?sigilino ? socialines problemas

Buvo organizuota išsami apskrito stalo diskusija su specialistais d?l Pagalbos šeimai centre gyvenan?i? vaik? situacijos. Labai išsamiai ?vairiais aspektais buvo nagrin?tos jaunuoli?, gyvenan?i? Pagalbos šeimai centre, problemos, r?pes?iai, elgesio modeliai. Meras ir vadovai su vis? sri?i? specialistais, vaik? teisi? ekspertais, policija, prokurat?ros atstovais, psichologais gilinosi ? vaik? r?pes?ius ir darbuotoj? profesines kompetencijas, teikiamas paslaugas, j? kaštus, finansavim? tam, kad b?t? pagerinta situacija ir b?t? pad?ta sunkaus elgesio jaunuoliams.  

Ryžtingai k?l? problemas

Naujai išrinktas K?daini? rajono savivaldyb?s meras Valentinas Tamulis ryžosi ?vardinti ir nutraukti papildomas krepšinio klubo NEV?ŽIS dotacijas iš mokes?i? mok?toj? pinig?. Jo tikslas buvo paskatinti klub? susitvarkyti senas problemas ir suvienyti priva?ius r?m?jus. Kas savait? vyko pasitarimai ir diskusijos. Meras pri?m? ir LKL klubo prezident? A. Milaši?. Tvirta pozicija paskatino klubo dalininkus priimti reikalingus sprendimus. Visa Taryba pri?m? sprendim? uždrausti cirk? su  laukiniais gyv?nais pasirodymus. Tai labai šiuolaikiškas sprendimas ir poži?ris ? žmoni? keliamas iniciatyvas.

Šiuolaikiškas poži?ris

K?daini? rajono politikai uždraud? cirko pasirodymus su laukiniais gyv?nais ir ?pareigojo savivaldyb?s administracij? neišduoti leidim? keliaujan?i? cirk? pasirodymams, kurie, naudoja laukines žinduoli? ir paukš?i? r?šis. Tok? sprendim? išklaus? visus argumentus palaik? 15 rajono tarybos nari?.

Ateities planai

Jau dabar prad?jome ruoštis 2020 met? biudžetui. Atliekami išsam?s skai?iavimai d?l nemokamo vaik?, ne?gali?j? ir senjor? bei pedagogini? darbuotoj? pav?ž?jimo.  Numatysime tam l?šas ir prad?sime ?gyvendinti š? projekt?. Planuose nemokamas popamokinis vaik? ugdymas ir užimtumas jiems, kvartalin? renovacija, valymo rengini? rekonstrukcijos darbai. „Imsim?s mokykl? tinklo perži?ros ir pertvarkos, perži?r?sime socialini? paslaug? teikim? ir situacij?. Kaip tik tam turime vis? ruden?. Turime min?i? ir unikali? pasi?lym? d?l V. Svirskio palikimo ?amžinimo rajone. Tai b?t? globalus projektas ir m?stome apie j?, bet tiek pat d?mesio reikia ir Paberžei – ekskursijos ? sakrali? viet? darda per nesutvarkyt? tiltuk?, tai norisi padaryti ir tuos paprastus darbus. Labai nor?tume, kad augt? turist? skai?ius.  Turime min?i? ir id?j?, norime, kad K?dainius pažint? kuo daugiau žmoni?,“ – ateities planus atskleidžia rajono vadovas Valentinas Tamulis.

Taip pat šiuo metu intensyviai dirbama  prie viso rajono strateginio pl?tros plano vizijos iki 2030 met?. Dirba ir darbo grup?,  ir komisija ir visa bendruomen? labai atidžiai svarsto, kaip ir kas turi b?ti padaryta, kad rajonas augt?. Nuolat duodami plano priemoni? ir prioritet? pasi?lymai  ir atliekami taisymai.  

K?daini? rajono savivaldyb?s taryba išrinkta 2019 m. kovo 3 dien? ketveri? met? (2019–2023 ) kadencijai.

Naujai išrinktoji taryba ir tiesiogiai išrinktas meras Valentinas Tamulis prisiek? 2019 met? balandžio 17 dien?.

Mero pavaduotojas Paulius Aukštikalnis savo pareigas prad?jo eiti nuo 2019 met? geguž?s 6 dienos, Administracijos direktorius Ar?nas Kacevi?ius darb? prad?jo geguž?s 14 dien?, jo pavaduotoja  Danut? Mykolaitien?  startavo nuo geguž?s 27 dienos, o Gintautas Muznikas prie komandos prisijung? nuo birželio 5 dienos.

K?daini? rajono meras Valentinas Tamulis pasiraš? 174 patvarkius veiklos organizavimo, personalo ir atostog? bei komandiruo?i? klausimais.

Griežtai draudžiama Kėdainietis.lt paskelbtą informaciją naudoti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse be raštiško ar žodinio redakcijos sutikimo, o jei sutikimas buvo gautas, būtina nurodyti Kėdainietis.lt kaip šaltinį ir naudoti aktyvią Kėdainietis.lt nuorodą.

Prie kiekvieno Jūsų komentaro bus rodomas IP 18.204.227.117.

Rašyti

Portalo Kėdainietis.lt redakcija neatsako už komentarus ir jų neredaguoja, tačiau pasilieka teisę pašalinti tuos skaitytojų komentarus, kurie yra nekultūringi, pažeidžia įstatymus ar reklamuoja. Informuokite redaktorius apie netinkamus komentarus Kedainiai@internetozinios.lt. Už komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn.

Taip pat skaitykite

Rinkitės saugias grožio paslaugas

Nepriklausomai nei nuo amžiaus, nei nuo lyties, visi nori būti gražūs, atrodyti puikiai, todėl skuba į grožio salonus ir kirpyklas. Nacionalini...

Bendruomeniniuose šeimos namuose vaikams jaukiau ir saugiau

Vaikų gynimo dienos proga rajono meras Valentinas Tamulis apsilankė rajone veikiančiuose Bendruomeniniuose šeimos namuose. Šešių vaikų šeimyn...