Gyventojai aktyviai deklaruoja pajamas ir turt?

Kaip ir kiekvienais metais at?jus tikrajam pavasariui prasideda gyventoj? pajam? ir turto deklaravimas. Kovo 20 d. Valstybin? mokes?i? inspekcija (toliau – VMI) paskelb? apie deklaravimo pradži?, o t?kstan?iai gyventoj? suskubo pateikti duomenis apie pra?jusi? met? pajamas. Šis procesas aktualus daugeliui gyventoj?, tad apie tai kalbam?s su Kauno apskrities valstybin?s mokes?i? inspekcijos viršininke Judita Stankiene.

Kaip Valstybinei mokes?i? inspekcijai sek?si pasiruošimas kasme?iam gyventoj? pajam? ir turto deklaravimui?
- Pasiruošimo darbai vyko sklandžiai. Valstybin? mokes?i? inspekcija suformavo beveik 2 mln. gyventoj? turto ir pajam? deklaracij?, iš kuri? 1,4 mln. deklaracij? yra užpildytos, tad jas sistemoje užtenka tik patikrinti ir patvirtinti vienu mygtuko paspaudimu. Kauno apskrities gyventojams pareng?me daugiau nei 375 t?kst. preliminari?j? deklaracij?. Kalbant apie K?daini? rajon?, suformuota daugiau nei  32 t?kst. deklaracij?.

Ar gyventojai aktyviai teikia deklaracijas? Koks j? aktyvumas užfiksuotas pirmosiomis dienomis?
- Iš ties?, vertinant pirm?j? dien? rezultatus galime teigti, kad gyventojai buvo labai aktyv?s. Vien pirm?j? pajam? ir turto deklaracij? teikimo dien? Kauno apskrities valstybin?s mokes?i? inspekcijos Gyventoj? skyriuje buvo aptarnauti net 1288 gyventoj?. Lyginant š? rezultat? su pra?jusi? met? startu, pirm?j? dien? aptarnavome 200 gyventoj? daugiau. Visoje Lietuvoje pajam? deklaracijas jau pateik? per 606 t?kst. gyventoj?. Nuo kovo 20 d. deklaracijas Kauno apskrityje pateik? daugiau kaip 122 t?kst. gyventoj?. Pirmosiomis gyventoj? pajam? deklaravimo dienomis visuomet sulaukiame didelio srauto, šie metai ne išimtis – gyventoj? aktyvumas teikiant deklaracijas panašus kaip ir pernai.

Kokios pagrindin?s naujov?s laukia gyventoj?, deklaruojan?i? pajamas?
- Ši? met? deklaracijos forma ir deklaracij? teikimo tvarka išlieka tokia pati kaip ir pra?jusiais metais, tad pagrindo nerimauti d?l reikšming? poky?i? n?ra. Manome, kad deklaracijas pateikti bus dar papras?iau. Vaikus auginantiems t?veliams nuo 2018-?j? n?ra taikomas papildomas neapmokestinamasis pajam? dydis. Ši? lengvat? pakeit? kitos paramos vaikus auginantiems gyventojams formos. Tai reiškia, kad šiais metais t?vams papildomai skai?iuoti metinio papildomo neapmokestinamojo pajam? dydžio už auginamus vaikus nebereik?s.

Priminkite, kam reik?t? suklusti ir pateikti pajam? deklaracij??
- Deklaracijos tur?t? nepamiršti pateikti gyventojai vykd? individuali? veikl? ar gav? pajam?, nuo kuri? b?tina sumok?ti mokes?ius. Daliai asmen?, kurie užima pareigas 23-ose kategorijose (t. y. politikai, tarnautojai ir kt.), deklaracijos pateikimas yra privalomas. Pajam? deklaracijas taip pat reikia pateikti, jeigu gyventojui buvo pritaikytas per didelis neapmokestinamasis pajam? dydis (toliau – NPD) ir d?l to privalu sumok?ti dal? gyventoj? pajam? mokes?io (toliau – GPM). Be abejo, pajam? deklaracij? tur?t? pateikti gyventojai, norintys pasinaudoti mokes?i? lengvatomis bei susigr?žinti dal? mokes?i?.

Gauti pinig? visada smagiau, nei juos išleisti. Kas gali tik?tis ? s?skait? susigr?žinti dal? sumok?t? mokes?i??
- Susigr?žinti  dal? gyventoj? pajam? mokes?io gali tie asmenys, kuriems buvo taikytas per mažas NPD. Tai reiškia, kad per metus jie sumok?jo daugiau GPM, nei tur?jo. Lengvatomis gali pasinaudoti žmon?s, kurie pra?jusiais metais mok?jo ?mokas už iki 2008 m. gruodžio 31 dienos paimt? b?sto kredit?, už sumok?tas gyvyb?s draudimo ?mokas, III pakopos pensij? fond? ?mokas, ar pirmas studijas profesin?je arba aukštojoje mokykloje. Gr?žinti permokas prad?sime dar š? m?nes?.

Nors pajam? ir turto deklaracij? pateikimo terminas nesikei?ia jau daugel? met?, priminkite, iki kada reik?t? tai padaryti.
- Gyventojai, privalantys pateikti pajam? ir turto deklaracijas, tai padaryti tur?t? iki geguž?s 2 d. Visgi, noriu pažym?ti, kad tie gyventojai, kurie nori pasinaudoti lengvatomis, pavyzdžiui, susigr?žinti dal? sumok?to GPM už studijas, tai padaryti gali bet kada. Deklaracijas galima tikslinti už pra?jusius 5 metus.

Kartu su deklaracijomis gyventojai gali pateikti ir prašymus 2 proc. nuo sumok?to gyventojo pajam? mokes?io skirti paramai. Ar skiriant param? yra koki? naujovi??
- Iš ties?, naujovi? yra. Nuo ši? met?, šalia ?prast? dviej? procent? pajam? mokes?io skyrimo paramos gav?jams ir vieno procento skyrimo politin?ms partijoms, jau bus galima skirti papildom? 1 procent? ir profesin?ms s?jungoms ar profesini? s?jung? susivienijimams. Dar viena svarbi naujov? laukia kitais metais.  2019-ieji metai, planuojama, yra paskutiniai, kuomet skirti dal? gyventoj? pajam? mokes?io paramai galima pildant popierinius prašymus, mat nuo 2020-?j? tokie prašymai bus priimami tik elektroniniu b?du. 2018 m. tokius prašymus e. b?du pateik? 63 proc. gyventoj?.

Ar daug gyventoj? pasinaudoja galimybe paremti ?vairias organizacijas?
- K?daini? rajono savivaldyb?je pra?jusiais metais dal? gyventoj? pajam? mokes?io skirti paramai nutar? daugiau nei 8,1 t?kst. gyventoj?. Iš j? 892 skyr? param? ir politin?ms partijoms. ?vairios organizacijos sulauk? 203 t?kst. eur? paramos, politin?ms partijoms pra?jusiais metais skirta 10,1 t?kst. eur?.

Šiais metais mokes?i? inspekcija gyventojus kvie?ia ne tik deklaruoti pra?jusi? met? pajamas, bet ir anks?iau pamirštus mokes?ius sumok?ti be baud? ir delspinigi?. Gal galite pla?iau papasakoti apie ši? galimyb??

- Iš ties?, šiuo metu tokia galimyb? atverta nuo ši? met? pradžios. Tai yra unikali galimyb? visiems mokes?i? mok?tojams deklaruoti anks?iau gautas, ta?iau nedeklaruotas pajamas ir mokes?ius sumok?ti be pasekmi? – delspinigi? ir baud?.  Tokia proga yra suteikiama pirm? bei vienintel? kart? ir ateityje analogiška galimybe mokes?i? mok?tojai pasinaudoti jau nebegal?s. Atleidimas nuo delspinigi? ir baud? už praeityje nesumok?tus mokes?ius taikomas visiems – ir gyventojams, ir ?mon?ms, jei jie n?ra bankrutuojantys / bankrutav? ar restrukt?rizuojami. Nuolatos ieškome susitarimo su s?žiningais mokes?i? mok?tojais, kvie?iame juos atviram dialogui. Tod?l si?lome ši? vienetin? galimyb? savanoriškai atsiskleisti, ištaisant savo praeityje, galb?t, padarytas klaidas ir ?veikiant savo veiklos t?stinumo išš?kius.

Nuo koki? mokes?i? delspinigi? atleidimas yra taikomas?
- Mokes?i? mok?tojai gal?s b?ti atleisti nuo vis? VMI administruojam? mokes?i? delspinigi?, išskyrus žem?s mokest?, kur? vienintel? už gyventoj? apskai?iuoja mokes?i? administratorius. Taigi, vienkartin? galimyb? taikoma gyventoj? pajam? mokes?iui, prid?tin?s vert?s mokes?iui, pelno mokes?iui, akcizams ir kitiems mokes?iams pagal LR mokes?i? administravimo ?statym?. Pažymime tai, kad vienkartinis atleidimas nuo delspinigi? n?ra taikomas pajamoms, ?gytoms ver?iantis baudžiamojo ?statymo uždraustomis veiklomis (prekyba narkotikais, prekyba žmon?mis, kontrabanda, pajamoms iš korupcijos (kyšiais) ar pinig? plovimo atvejais, kita nusikalstama veika. 

Kaip galima pasinaudoti šia galimybe, k? gyventojai bei ?mon?s turi daryti, nor?dami atsiskleisti?
- Nor?dami pasinaudoti šia unikalia galimybe mokes?i? mok?tojai iki liepos 1 d. tur?t? pateikti arba patikslinti savo deklaracijas už pasirinktus 2014 – 2018 m. arba, jei pageidauja, už visus penkerius metus ir deklaruoti anks?iau pamirštas pajamas. Manome, kad tai labai patogu padaryti deklaruojant pra?jusi? met? pajamas. Pateikus ar patikslinus deklaracijas, VMI už kadaise nesumok?tus mokes?ius delspinigi? neskai?iuos ir baud? neskirs. Deklaravus praeityje pamirštas pajamas, mokes?ius nuo j? reikia sumok?ti per 20 dien?. Ta?iau, jeigu mokes?i? mok?tojui sumok?ti vis? sum? išsyk yra sud?tinga, kyla finansini? sunkumu, VMI suteikia galimyb? sudaryti ir periodini? mok?jim? grafik? – laikotarpiui iki 2 met?. Tokiu atveju si?lome nedelsti, per 20 dien? kreiptis ? VMI ir pasinaudoti galimybe mokes?i? sum? išd?styti bei sumok?ti dalimis be joki? pal?kan?.

O kaip vykdoma pati atleidimo nuo delspinigi? proced?ra?
- Siekdami užtikrinti mokes?i? mok?toj? konfidencialum? ir anonimiškum?, deklaracijas priimame bendra tvarka, prie j? joki? pajamas pagrindžian?i? dokument? pateikti nereikia, o tam, kad mokes?i? mok?tojas b?t? atleistas nuo delspinigi?, nereikia teikti ir joki? papildom? prašym?, tai ?vyks automatiškai. Pirm?j? 2019-?j? pusmet? mokes?i? administratorius neprad?s nauj? mokestini? patikrinim? ir sudarys galimyb? mokes?i? mok?tojams atsiskleisti patiems. Net ir tuo atveju, kai VMI mokestinius patikrinimus prad?jo dar 2018 m. ir šiuo metu jie n?ra baigti, mokes?i? mok?tojai vis tiek turi teis? b?ti atleisti nuo delspinigi?, jei pateiks ar patikslins deklaracijas iki patikrinimo akto surašymo.

Kod?l vert?t? pasinaudoti vienintele galimybe atsiskleisti?
- VMI pl?toja Išmani?j? mokes?i? administravimo sistem? i.MAS, naudoja kitas šiuolaikines IT technologijas, kuri? d?ka mokes?i? sl?pimo atvejus identifikuoti darosi vis papras?iau. VMI disponuoja faktiškai visa valstyb?s turim? registr? bei valstyb?s institucij? kaip SODRA, Muitin?, V? „Registr? centras“, V? „Regitra“, ir kt. turima informacija bei duomenimis, o taip pat duomenis gauna ir iš tre?i?j? šaltini?, tarp ir j? ?moni?, bank?, notar? ir kt. Be to, paskutiniuoju metu ypatingai ple?iasi tarptautinis bendradarbiavimas, kurio d?ka gaunama informacija apie asmen? ir ?moni? turimas s?skaitas, nekilnojam?j? turt?, gaunamas pajamas. Po 2019 m. liepos 1 d. VMI atnaujins mokes?i? mok?toj? kontrol?, identifikuos praeityje galimai pajamas nusl?pusius ir mokes?i? vengusius bei neatsiskleidusius asmenis, ir, nusta?ius pažeidimus, taikys griežtas sankcijas, ?skaitant baudžiamosios atsakomyb?s inicijavim?.

Kokia nauda laukia t?, kurie pasinaudos  šia vienkartine galimybe savanoriškai atsiskleisti?
- Savanoriškai atsiskleid?s mokes?i? mok?tojas pirmiausia pagerins savo ?mon?s reputacij? visuomen?s ir verslo partneri? akyse. Mokes?i? administratorius nuo 2019 m. viešai skelbia mokes?i? mok?tojus, kurie pagal atitinkamus kriterijus yra laikomi patikimais ir, priešingai, neatitinka patikimumo kriterij?. „Patikimumo“ status? turintys mokes?i? mok?tojai pagerins savo veiklos rodiklius, jiems bus taikoma supaprastinta bei greitesn? mokes?i? permokos gr?žinimo ir mokestini? nepriemok? ?skaitymo kito mokes?i? mok?tojo turima permoka tvarka. Tokio mokes?i? mok?tojo VMI ne?trauks ? „riziking?j?“ s?rašus, kur pastarieji bet kuriuo metu gali b?ti atrinkti kontrol?s veiksmams.

O kas laukia t? mokes?i? mok?toj?, kurie nepasinaudos #TaVienintele galimybe?
- Gyventojai ir ?mon?s,  nepasinaudoj?  šia vienintele galimybe sumok?ti nusl?ptus mokes?ius, mokes?i? administratoriui atskleidus piktnaudžiavimus, neišvengs griežt? sankcij?:  jiems bus apskai?iuojami ne tik papildomai mok?tini mokes?iai, bet ir delspinigiai, skiriamos baudos, inicijuojamas baudžiamosios atsakomyb?s taikymas (kai tai numato ?statymas). Nepasinaudojus vienkartine atsiskleidimo galimybe ir VMI nusta?ius mokes?i? ?statym? pažeidimus, pagal kuriuos konstatuojama jog mokes?i? mok?tojas neatitinka nustatyt? minimali? patikimumo kriterij?, toks asmuo praras teis? dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, neteks paramos gav?jo statuso, taip pat pablog?s jo kreditavimo finans? ?staigose galimyb?s. Tokio mokes?i? mok?tojo tikrinimo laikotarpis truks 5 metus, kai kit? mokes?i? mok?toj? – 3, o nustatyti pažeidimai bus viešinami.

Kur kreiptis gyventojams turintiems papildom? klausim? apie pajam? ir turto deklaravim? arba galimyb? atsiskleisti?
- Daugiau informacijos visai r?pimais mokestiniais klausimais gyventojai gali rasti Valstybin?s mokes?i? inspekcijos tinklalapyje www.vmi.lt, taip pat paskambinus Mokes?i? informacijos centro telefonu 1882. Detali informacija apie galimyb? atsiskleisti skelbiama min?toje interneto svetain?je, taip pat internetiniame puslapyje www.kiek.lt. Pasikonsultuoti galima tuo pa?iu trumpuoju numeriu  1882 pasirenkant numer? 5 – „vienintel? galimyb? atsiskleisti“. VMI garantuoja vis? mokes?i? mok?toj? konfidencialum?.
D?kojame už pokalb?.

Griežtai draudžiama Kėdainietis.lt paskelbtą informaciją naudoti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse be raštiško ar žodinio redakcijos sutikimo, o jei sutikimas buvo gautas, būtina nurodyti Kėdainietis.lt kaip šaltinį ir naudoti aktyvią Kėdainietis.lt nuorodą.

Prie kiekvieno Jūsų komentaro bus rodomas IP 35.172.233.215.

Rašyti

Portalo Kėdainietis.lt redakcija neatsako už komentarus ir jų neredaguoja, tačiau pasilieka teisę pašalinti tuos skaitytojų komentarus, kurie yra nekultūringi, pažeidžia įstatymus ar reklamuoja. Informuokite redaktorius apie netinkamus komentarus Kedainiai@internetozinios.lt. Už komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn.

Taip pat skaitykite

Dėl izoliavimo savivaldybės patalpose

Lietuvos piliečiai, neturintys saviizoliacijos vietos, turi savivaldybės administracijai pateikti prašymą.

Kviečia nemokamai stovyklauti mokyklinio amžiaus vaikus!

Paskutinis vasaros mėnuo kėdainiečiams dar gali tapti įsimintinu. VšĮ „Koučingo klubas“ kartu su partneriais UAB „Verslo mokymo centras...