Dangiro Ka?insko ir Darbo partijos rinkim? PROGRAMA

Darbo partijos komanda – pasirengusi pateisinti rajono žmoni? l?kes?ius, išspr?sti svarbiausias rajono problemas, siekti tolesni? teigiam? poky?i? ir gerov?s kiekvienam gyventojui.

Atsakingai paruoš?me rinkim? program?, kuri užtikrina prad?t? darb? t?stinum? ir si?lo naujovi? sprendžiant aktualiausius klausimus.

SAVIVALDA. VIEŠOJI TVARKA.

Mes ?sipareigojame:

1. Veikl? gr?sti profesionalumu, tolerancija, skaidrumu, pagarba žmogui.
2. Užtikrinti savivaldyb?s strateginio plano ?gyvendinimo t?stinum?.
3. Stiprinti bendradarbiavim? su vietos, verslo, nevyriausybini?, jaunimo, ne?gali?j? bei kitomis  bendruomen?mis ir organizacijomis, ?traukiant jas ? savivaldos klausim? svarstym?.
4. Sukurti K?daini? rajono savivaldyb?s ilgalaik? ?vaizdžio formavimo strategij?.
5. Dal? savarankišk? funkcij? perduoti nevyriausybin?ms organizacijoms.
6. ?diegti dalyvaujam?j? K?daini? rajono savivaldyb?s biudžeto sudarym?.
7. Pl?sti savivaldyb?s administracijos viešosios tvarkos skyriaus veikl? pasitelkiant savanorius.
8. Remti viešosios tvarkos užtikrinimo bei nusikalstamumo prevencijos programas.

EKONOMIKA.  ŽEM?S ?KIS. 

Mes ?sipareigojame:

1. Lengvinti paskol? suteikimo s?lygas pradedantiems jauniems verslininkams.
2. Išspr?sti investicij? ? K?daini? laisv?j? ekonomin? zon? klausim?.
3. Inicijuoti ir ?gyvendinti jaunimo verslumo programas.
4. Pritraukti investuotojus, teikian?ius vieš?sias paslaugas gyventojams (laisvalaikio, maitinimo, pramog? sritys).
5. Skatinti ir remti socialiai atsaking? versl?.
6. Skatinti ir remti versl?, integruojant ? žmones su negalia ? darbo rink?.
7. Užtikrinti verslo subjektams operatyv? ir išsam? verslo informacijos prieinamum?.
8. Remti ir stiprinti žem?s ?k?.
9. Skatinti kaimo turizm?.
10. Skatinti ir remti tradicini? kaimo amat? ir versl? k?rim?si.

INFRASTRUKT?RA. APLINKOS APSAUGA. 

Mes ?sipareigojame:

1. Išspr?sti valymo ?rengini? išpl?timo-rekonstrukcijos klausim?.
2. Sustabdyti s?vartyno pl?tr?.
3. Išspr?sti r?šiuojam?j? atliek? surinkim? ir apmok?jim? už ši? paslaug?.
4. ?rengti valymo ?renginius kaimuose ir sudaryti s?lygas pristatyti nuotekas ? vietinius valymo ?renginius. 
5. Didinti l?šas keli? tvarkymo programoms kaimuose ir mieste.
6. Spr?sti sod? keli? infrastrukt?ros klausim?.
7. ?steigti tiesioginius viešojo transporto maršrutus iš Vilaini? ir Pel?dnagi? gyvenvie?i? ? pramon?s rajon?.
8. ?rengti automobili? stov?jimo aikšteles daugiabu?i? nam? kvartaluose.
9. ?rengti naujas ir renovuoti esamas poilsio zonas bei jas priži?r?ti (futbolo maniežai, krepšinio ir vaik? žaidimo aikštel?s).
10. K?daini? motocikl? tras? pritaikyti kitoms vasaros ir žiemos sporto bei laisvalaikio veikloms.
11. ?rengti dvira?i? takus mieste ir iki Josvaini?.

ŠVIETIMAS. SPORTAS.KULT?RA. 

Mes ?sipareigojame:

1. Užtikrinti kokybišk? ugdym? ir išsilavinimo ?gijim? visose savivaldyb?s švietimo ?staigose.
2. Užtikrinti saugi? mokymosi ir mokymo aplink?.
3. Skatinti mokym?si vis? gyvenim?.
4. Renovuoti ikimokyklinio ugdymo ?staigas.
5. Užtikrinti ikimokyklini? ugdymo ?staig? paslaug? prieinamum? vasaros metu.
6. Spr?sti jaunimo užimtumo problem? (vasaros užimtumo centras, stacionari stovykla, atviros jaunimo erdv?s).
7. Remti skaidr? profesional? sport? tik dalyvaujant jo valdyme.
8. Renovuoti prie mokykl? esan?ius stadionus.
9. Užbaigti miesto stadiono renovacij?.
10. Remti vaik? ir jaunimo sport?.
11. Išsaugoti ir puosel?ti rajono kult?ros tapatum?.
12. Skatinti ir remti iniciatyvas, siekian?ias kurti naujus kult?ros, turizmo bei kt. traukos centrus mieste ir rajone.
13. Skatinti ir remti bendruomeni? kult?rines iniciatyvas.
14. Užtikrinti kult?ros prieinamum? visiems savivaldyb?s gyventojams, organizuoti nemokamus kult?rinius renginius.

SVEIKATOS IR SOCIALIN? APSAUGA.

Mes ?sipareigojame:

1. Išlaikyti optimal?, kokybiškas paslaugas teikiant? sveikatos prieži?ros tinkl?.
2. Išpl?sti ir suremontuoti K?daini? ligonin?s skubios pagalbos-pri?mimo skyri?.
3. Skatinti sveik? gyvensen?.
4. Skirti vienkartin? finansin? išmok? gimus vaikui.
5. Pl?sti pagalbos ir globos ?staig? senjorams tinkl?.
6. Tobulinti socialin?s pagalbos teikimo organizavim?. Diegti naujas paslaug? formas.
7. Suteikti 100 procent? nemokamas viešojo transporto paslaugas savivaldyb?s gyventojams, turintiems teis? pagal Lietuvos Respublikos transporto lengvat? ?statym? – moksleiviams, asmenims virš 70 met?, pasipriešinimo ir nepriklausomyb?s kov? dalyviams, ne?galiesiems, sulaukusiems pensinio amžiaus.
8. Pl?sti dienos centr?  veikl? vaikams.
9. Skatinti ir remti savanoryst? socialin?s apsaugos srityje.
10. Vykdyti gyventoj? apr?pinimo socialiniais b?stais program?.

ATSAKOME UŽ SAVO ŽODŽIUS!

D?kojame k?dainie?iams už ilgamet? pasitik?jim? Darbo partija. Tikim?s, kad kovo 3 dien? palaikysite m?s? iškelt? kandidat? ? rajono merus Dangir? Ka?insk? bei vis? Darbo partijos s?rašo nr. 12 komand?. 

A?i? Jums!

Darbo partijos kandidat? s?raše – dvidešimt šeši aktyv?s, darbšt?s, besir?pinantys K?daini? krašto dabartimi ir ateitimi, prisiimantys atsakomyb? už savo žodžius ir darbus žmon?s.

S?rašo Nr. 12

1. Dangiras Ka?inskas
2. Juozas Gaidamavi?ius
3. Rimantas Dili?nas
4. Stanislovas Blinstrubas
5. Vygantas Vanagas
6. Indr? Fiodorova
7. Svetlana Janeli?nien?
8. Vilmantas Bobinas
9. Virmantas Ivanauskas
10. Ieva Vargalyt?
11. Virginija Cukanovien?
12. Vytautas Žukauskas
13. Vilius Lukša
14. Vilius ?asas
15. Sandra Rimkuvien?
16. Aušrin? Butkien?
17. Neringa Kasperavi?ien?
18. Remigijus Lapinskas
19. Donatas Jodenis
20. Brigita Petroši?t?
21. Rita Gustien?
22. Saulius Ivanovas
23. Oksana Šniurevi?ien?
24. Anželika Liukumien?
25. Liuda Kolojanskien?
26. Gytis Šmigelskis

Politin? reklama.
Bus apmok?ta iš Darbo partijos K?daini? skyriaus rinkimin?s kampanijos s?skaitos. UAB Interneto žinios. Užsak. nr. 1Griežtai draudžiama Kėdainietis.lt paskelbtą informaciją naudoti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse be raštiško ar žodinio redakcijos sutikimo, o jei sutikimas buvo gautas, būtina nurodyti Kėdainietis.lt kaip šaltinį ir naudoti aktyvią Kėdainietis.lt nuorodą.

Taip pat skaitykite

Paskelbti brandos egzaminų sesijos rezultatai

Rugpjūčio 5 d. Nacionalinė švietimo agentūra paskelbė visų brandos egzaminų rezultatus. Itin džiugina užsienio kalbos (anglų) egzamino rezu...

Didžiuojamės: Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazija vėl tarp lyderių

Mokyklų edukacinių erdvių konkurse nuo 2012 metų Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazija neapleidžia lyderio pozicijų. Jau penktą kartą iš eilė...